ต้องการผู้แปลเอกสารฝรั่งเศส-ไทย ที่ไม่ต้องการค่าตอบแทน จากหนังสือเรื่อง "ทางสู่วิถิชีวิต" (323 หน้า) ซึ่งผู้แปลจะได้เป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับผู้เขียน

 

 

Nous recherchons un traducteur bénévole du livre "Vers un sens de la vie" (323 pages) qui sera partenaire de l'auteur dans l'édition.

|   Français  |  English | Castellano  | & soon Thaï   |

© Author: Ampewi Nunpa

English version
English version Home page

Version Française

Versión en Castellano

 

Since the 18th nov 2001 you are th visit of sens-de-la-vie.com.

Created April 8, 2006